فر مایکرویو های ترکیبی از مزایای دو دستگاه قدرتمند در یک دستگاه بهره می برند و تنها در فضایی با ارتفاع 45 سانتی متر جای می گیرند: این دستگاه یک فر منحصر به فرد با عملکرد های مختلف از جمله فن پلاس و یک مایکرویو قدرتمند است. انتخاب با شماست. می توانید عملکرد های دستگاه را به طور جداگانه به کار برید، همچنین می توانید با توجه به نوع غذا از هر دو عملکرد دستگاه هم زمان بهره برده و تا 30% در زمان صرفه جویی نمایید.

جستجو