دوره دوم هنر و آشپزخانه (Miele Kitchen Art)

شرکت کنندگان در ۴ جسله و در سه بخش هنر آشپزی ، هنر طراحی و هنر ميله مهمان تيم ميله ايران بودند . اين دوره از ۱۰ بهمن به مدت يک هفته برگزار گرديد و دوره بعدی در اسفند ماه خواهد بود.
برای ثبت نام در دوره های بعدی می توانيد از طريق وب سايت www.mielekitchenart.ir اقدام نمائيد.