Cleaning Agent for milk pipework

پودر تميز کننده قسمت شير

به کمک این پودر ، لوله های قسمت شیر دستگاه قهوه ساز به راحتی تمیز می شوند. توضیحات کامل نحوه استفاده از این پودر در دفترچه راهنمای فارسی دستگاه ، موجود می باشد.