Charcoal filter

فيلتر ذغالی

فیلتر ذغالی هود ، بوهای نامطبوع را در خود جذب کرده و از پخش شدن بو در آشپزخانه جلوگیری می کند.