Casserole Dish

ظرف مخصوص فر

ظرف مخصوص فر با روکش نچسب ، می تواند به راحتی در ریل های فر قرار گیرد.